Semalt hünärmeni gözlegiň we SEO-nyň näme üçin möhümdigini düşündirýärKärhana eýesi bolsaňyz, sarp edijiniň syýahatynyň köplenç gözlegden başlanýandygyny bilmelisiňiz. Ulanyjylar gözleg opsiýasyny wezipeleri ýerine ýetirmek, meseleleri çözmek we peýdaly hasaplaýan beýleki işleri etmek üçin ulanýarlar. 2009-njy ýylda geçirilen hususy naharda Bill Geýts myhmanyna ýüzlenip, salgyda gözlegiň geljeginiň işlikdigini aýtdy.

Bu kontekstde, adamlaryň gözleg gutusyna ýazýan sözlerine däl-de, eýsem adamlaryň näme üçin gözleýändiklerine ünsi çekdi. Şonuň üçin Semalt Adamlaryň näme üçin gözleýändigine düşünmek üçin köp wagt we güýç sarp etdi. Bu bilim bilen, şu gün eşidýän ajaýyp zatlaryňyzy edip bilýäris.

Näme üçin gözleýäris?

Internetiň we gözleg motorlarynyň ilkinji ýyllarynda adamlar gözleg talaplarynda ulanan takyk sözlerini öz içine alýan resminamalaryň sanawyny gözlemeli boldular. Emma, ​​gözlegiň häzirki wagtda edilişi däl. Gözlegçiler indi meseleleri çözmek, dürli işleri ýerine ýetirmek ýa-da başga bir zat etmek üçin gözläp bilerler.

Internetde uçuş bron etmegiň, bir zat satyn almagyň ýa-da halaýan aýdymlarymyza aýdym aýtmagyň usullaryny tapmak üçin gözleg motorlaryny ulanýarys, esasanam Eminem ýaly biri. Interneti ulanmagy saýlan zadymyz, Geýtsiň işlikler diýip atlandyrýan hereketidir.

Haçan-da gözleg soragyny girizenimizde, syýahaty başlaýarys. Satyjylar bu syýahaty sarp ediji syýahaty diýip atlandyrýarlar. Bu, bir ulanyjynyň bir işe başlan pursatyndan tä tamamlanýança ýoluny suratlandyrmagyň ajaýyp usulydyr. Ulanyjylaryň köpüsi gözleg bilen sarp ediş syýahatyna başlaýarlar.

Soňky on ýylda sarp ediş syýahaty gözlegde has uly rol oýnady. Sarp ediji mazmuny barada eşiden bolsaňyz gerek; sarp edijiniň syýahaty bilen birmeňzeş zady aňladýar. Bu, sarp edijiniň habardarlyk nokadyndan göz öňünde tutulyp, soň bolsa iň soňky satyn alşyň beýanydyr. Sarp ediji syýahatynyň bu modeli, suratlandyryjy maksatlar üçin huni modeline ýüz tutsak-da, köne boldy.

Gözlegiň ewolýusiýasy we sarp edijiniň syýahatyny nädip üýtgetdi

Häzirki zaman sarp ediş syýahatyny indi mazar hökmünde suratlandyryp bolmaz. Munuň ýerine has takyk düşündiriş, birnäçe öwrümli we öwrümli däli sypal bolar. Sypalda her öwrüm, egilmek ýa-da öwrüm, ulanyjylaryň häzirki wagtda aragatnaşyk saklaýan dürli kanallaryny, aralaryny we enjamlaryny görkezýär.

Hemişe ösýän bu ekosistemany deňeşdirmek üçin gözleg, sahypanyň ýönekeý sözlerinden başlap, ulanyjynyň syýahatynyň her nokadynda takyk niýetine düşünmek üçin ösmeli boldy. Gözleg motorlary diňe açar sözlere düşünmekden çykdy. Ulanyjylar öz wezipelerini gijikdirmän ýerine ýetirip biler ýaly, dogry ulanyjylara derrew diýen ýaly mazmun bilen üpjün etmegi başarmaly.

Ulanyjylar üçin hemme zat işlikler hakda. Marketologlar hökmünde biziň ýeke-täk maksadymyz, ýolda kararlaryna täsir etjek bolanymyzda ulanyjylara syýahatda kömek etmekdir. Sypal modeli bilen häzirki sarp ediş syýahatynyň indi bir enjamda bolmaýandygy äşgärdir.

Häzirki wagtda ulanyjylar ykjam enjamlarynda gözleg başlap bilerler, gözleglerini planşetlerinde ýa-da iş stolunda dowam etdirip bilerler we akylly Bluetooth öý kömekçisi gürleýjisine sargyt edip bilerler. Gözleg indi diňe kompýuterler ýa-da telefonlar bilen çäklenmeýär. Internet ulanyjylary dürli enjamlardan gözleg motor platformalaryna girip bilerler. Akylly sagatlar, akylly äýnekler, holodilnikler, Bluetooth gürleýjiniň kömekçileri gözlegi has amatly we ulanyjylara elýeterli edýän internete ornaşdyryldy.

Gözleg bazary hökmünde bu ösüşleri yzarlamak we bu enjamlaryň biri-biri bilen arabaglanyşygy we ulanyjynyň gözleg tejribesinde nähili rol oýnaýandyklaryna gözegçilik etmek biziň işimizdir.

Şu günki SEO-da has köp üns berýäris:

Mazmun marketinginiň üç esasy çadyry

Gözleg üç esasy ugura degişlidir:
  1. Özüňi çek
  2. Gatnaş
  3. Öwürmek
Birinji bölüm, "özüne çekmek", gözlegiň has köp gönükdirilen zady. Ajaýyp önümleriň bolmagy, internetde üstünlik gazanmagyňyzy kepillendirmeýär. Birnäçe kanal we söwda nokatlary arkaly müşderileri özüne çekmegi başarmaly. Şonuň üçin web sahypaňyzdaky her sahypany SEO sahypasy edýäris. Mümkin bolan müşderileri çekmek, bu myhmanlary çekmek we müşderilere öwürmek meýilleşdirýän bolsak, bu prosese goşant goşýan her sahypada SEO komponenti bolmaly.

Gözleg bilen, islendik adam we hemmeler tarapyndan tapylyp bilner, bu bolsa web sahypaňyzy optimizirlemek bilen mugt mahabat alarsyňyz.

SEO-ny şeýle möhüm edýän zat

Web sahypasy döretmek barada hünärmen bilen ilkinji gezek gürleşeniňizden başlap, SEO sözüni eşidendigiňize ynanýarys. Bu makalada ulanyjyny, syýahatyny, gözlegini we işliklerini düşündirdik. Ulanyjylaryň möhümdigini bilýärsiňiz we köp gezek syýahat gözleg bilen başlaýar. SEO näme möhüm?

SEO diňe döredijiler bilen gyzyklanmaly zatmy? Munuň üçin bir plugin barmy? Gözleg motorlary web sahypamy anyklamagy başarmaly. Bularyň hemmesi biziň işleýän käbir müşderilerimiziň pikirleri.

Bu makalany Geýtsiň sitatasy bilen başladyk, ýöne agzamadyk zadymyz, Google bu maslahaty kabul eden ýeke-täk web sahypasydyr. Google gözleg motory algoritmini üýtgetmäge we ulanyjylara ünsi jemleýän zatlaryny ýerine ýetirmäge kömek edip biler ýaly sözlerden herekete geçirmäge synanyşdy. Netijede, Hummingbird, RankBrain, Panda, Mobilegeddon, Possum, Penguin, Kepderi we başgalar ýaly täzelenmelere şaýat bolduk. Bu täzelenmeleriň hemmesi diňe bir Google-yň ulanyjylaryň niýetine düşünmäge çalyşýandygyny görkezmek bilen çäklenmän, ulanyjynyň niýetine düşünmegiň ýönekeý iş däldigini hem görkezýär.

Yzyna seretseň, SEO hünärmenleriniň hemmesi SEO-nyň uzak ýol geçendigi bilen razylaşarlar, esasanam metadata günlerinde işlän wagtyňyz. Şübhesiz, ösüş topary tarapyndan öwreniljek iň oňat tejribe bar, ýöne her meselede muňa garaşmaly dälsiňiz.

Muňa seretmegiň bir usuly, web sahypalary web sahypalaryna garanyňda programmalara meňzeýär. Programmalar gözleg motorlary bilen käwagt gowy oýnamaýan köp sanly ajaýyp aýratynlyklar bilen gelýär.

SEO diňe bir web sahypaňyzy iň oňat bolmaga mejbur edenligi üçin däl-de, eýsem ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýandygy üçin möhümdir. Bu hakda pikir ediň; ýaňy kondo gurmagy tamamladyň. Şol binada ýaşamak isleýän her bir adam ýokary derejeli bezeg, ýokary hilli materiallara garaşar we bu dostuna görkezip biljek zady bolmaly. Diňe binanyň içine seredip, otaglaryndan aýlanyp, potensial alyjy ýylgyrýar ýa-da bina bolan gyzyklanmany ýitirýär.

Dogrusy, SEO edil şonuň ýaly. Hawa, SERP-iň birinji sahypasyna girmek üçin SEO ulanýarys, ýöne munuň soňuna çykmagyň serişdesi. Esasy maksadymyz, ulanyjylary myhmanlardan müşderilere öwürmek. SEO möhümdir, sebäbi onsuz maýa goýumyňyzy ýitirersiňiz. Telekeçiler hökmünde, başdan geçirmek isleýän zadyňyz däldigini bilýäris.

Gowy SEO näme?

SEO diňe bir mazmuna ünsi jemlemän, ulanyjylara hem kömek edýär:
Gowy SEO hünärmeni gözlegçilere we töweregindäki bäsdeşlik şertlerine düşünmeli. Ulanyjynyň wezipesine düşünmek ýeterlik däl; gözleg bazary hökmünde, gözleg motory ulanyjylaryna has gowy çözgütler hödürlemek üçin dolduryp boljak boşluklary kesgitlemek üçin bazarda başga haýsy wariantlaryň bardygyna düşünmelidiris.

Yllaryň dowamynda uzak ýol geçdik. SEO hünärmenleri hökmünde indi ösüşi, maglumatlary, binagärçiligi, ulanyjy tejribesini, mazmun strategiýasyny we başgalary baglanyşdyranymyzda birnäçe şlýapa geýýäris. Oýna düşünýäris we bularyň hemmesini gözleg motorlary we ulanyjylar üçin işleýän bir zat döretmek üçin edýäris.

Sahypanyň traffigi ýitirip ýa-da SERP-den düýbünden ýitip gitmeginiň köp sebäbi bar, bu işi howp astynda goýýar. Simpleönekeý hakykat, web sahypaňyzda kiçi ýa-da uly üýtgeşmeleriň köpüsi SEO-a täsir edýär. Ajaýyp netijeleri görmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, iň gowusy SEO-ny başlap, taslama boýunça gursaňyz gowy bolar.

Netije

Gözleg möhümdir, sebäbi ulanyjylar möhümdir. Tehnologiýa ösmegini dowam etdirýärkä, täze çykjak enjamlarda gözlegiň ýüze çykmagynyň we gözlegiň ösýän usullaryny anyklamak üçin elmydama aýagymyzda durmaly bolýarys, sebäbi bir zat belli we adamlar gözlemegi dowam etdirerler. Adamlaryň näme üçin gözleýändigi hemişe bolar.


mass gmail